کنسرت با گروه سپهر-آذر 83- تهران- دانشگاه شهید بهشتی

از چپ: سجاد پورقناد-علی نجفی-رامین بحیرایی-اسماعیل بحیرایی-آرش لطفی

 

BACK